POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove (1 izvršitelj), objavljuje 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI  (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NACIONALNE I EU FONDOVE

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
  1. MKM17721,
  2. VV01055,
  3. DM44477,
  4. FN47115,
  5. IP47504,
  6. NP75537,
  7. IŠ56181,
  8. DK33200,
  9. AŠ15709,
  10. MNH98027.
 2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja uputiti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj javni natječaj.
 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se javiti dana 12.12.2022. godine (ponedjeljak) u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1, i to:
  1. kandidati od rednog broja 1 do 4 u 8,00 sati,
  2. kandidati od rednog broja 5 do 7 u 9,00 sati,
  3. kandidati od rednog broja 8 do 10 u 10,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u definiranom terminu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 1. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.
 2. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    

KLASA:100-01/22-01/07
URBROJ:2109/12-03-22-18
Nedelišće, 06.12.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće