REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

OPĆINA NEDELIŠĆE
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA:100-01/22-01/07
URBROJ:2109/12-03-22-32
Nedelišće,  15.12.2022.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove“ dana 15. prosinca 2022. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

Na pisanom testiranju, održanom dana 12. prosinca 2022. godine, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

Ostvaren broj bodova

Pravo na intervju

Termin održavanja intervjua

MKM17721

Da

10

7,5

Da

20.12.2022. u 8,00

VV01055

Da

10

6,5

Da

20.12.2022. u 8,30

DM44477

Da

10

8

Da

20.12.2022. u 9,00

FN47115

Da

10

3

Ne

-

IP47504

Da

10

2,5

Ne

-

NP75537

Da

10

3,5

Ne

-

IŠ56181

Da

10

5,5

Da

20.12.2022. u 9,30

DK33200

Da

10

4,5

Ne

-

AŠ15709

Da

10

8,5

Da

20.12.2022. u 10,00

MNH98027

Da

10

7,5

Da

20.12.2022. u 10,30

 

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

U skladu s gore navedenim terminima, dana 20.12.2022. (utorak), u prostorijama Općine Nedelišće, Maršala Tita 1, Nedelišće, provesti će se intervju.                                                                                             

 

 

Povjerenstvo za provedbu  natječaja

 

                                                                                              

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće