ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), donijela je

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA 

 

   Članak 1.

Poništava se Javni natječaj KLASA:100-01/22-01/08, URBROJ:2109/12-03-22-1, objavljen u Narodnim novinama br. 134/2022 i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće, a koji se odnosi na radno mjesto VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se na internet stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr.

 

 

 

 

PROČELNICA

Maja Marčec. mag. oec.

 

KLASA:100-01/22-01/08

URBROJ:2109/12-03-22-5

Nedelišće, 08.12.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće