ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), donijela je

 

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA 

 

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj, KLASA:100-01/23-01/02, URBROJ:2109/12-03-23-1, objavljen u Narodnim novinama br. 7/2023 i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće, a koji se odnosi na radno mjesto VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na internet stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr.

 

 

PROČELNICA
Maja Marčec. mag. oec.


KLASA:100-01/23-01/02
URBROJ:2109/12-01-23-9
Nedelišće, 20.02.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće