Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Općine Nedelišće

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Općinski načelnik Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Općine Nedelišće

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE

- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

- 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist građevinske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane odredbama članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na ovaj Javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista struke, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 74/10 i 125/14), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Na natječaj se prijavljuje podnošenjem prijave. U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti isključivo čitke i pregledne preslike dokumenata, koje ne moraju biti ovjerene:

1.) Životopis s detaljnim opisom poslova koje su do sada radili,

2.) Dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine" broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/03, 4/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21) - važeća osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica odnosno domovnica,

3.) Dokaz o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili potvrda) - Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno,

4.) Dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju vozila (preslika vozačke dozvole),

5.) Dokaz o ukupnom radnom iskustvu - Elektronički zapis (e-radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjeseca), koji mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja,

6.) Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.) koji sadrži vrstu posla i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove, a koje je evidentirano u Elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

7.) Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca),

8.) Vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

9.) Uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio,

10.) Dokaz o znanju stranog jezika (uvjerenje, certifikat ili potvrda škole stranih jezika, odnosno preslika svjedodžbe ili indeksa iz koje je vidljivo da je strani jezik položen i sl.).

 

Preslike dokumenata priloženih prijavi neće se vraćati. Iznimno, podnositelj prijave može zatražiti povrat natječajne dokumentacije te isto osobno preuzeti u Općini Nedelišće.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom opisa poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo nedvojbeno utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva u trajanju najmanje pet godina na odgovarajućim poslovima.

Izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te o istome priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19 i 84/21) imaju prednost pod jednakim po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. navedenog članka, ukoliko ispunjava uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno natječaja. Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

U slučaju kad se podnositelj prijave poziva na pravo prednosti, obvezan je, uz ostalo, dostaviti i dokaz o srodstvu s osobom temeljem koje se poziva na pravo prednosti (rodni list).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 92/14 i 98/19), uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanom obavijesti koja će se dostaviti na e-mail adresu podnositelja navedenu u prijavi.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Za kandidata koji dostavi prijavu s traženim dokazima u kojima se nalaze osobni podaci smatra se da je dobrovoljno pristao da se osobni podaci koriste i obrađuju u postupku javnog natječaja. Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine" broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svaki kandidat biti će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Ivan Horvat sa OIB-om 12345678901 biti će IH78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na službenoj web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se dostavljaju isključivo poštom (preporučeno) ili neposredno u pisarnicu Općine Nedelišće u propisanom uredovnom radnom vremenu na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 Nedelišće, u zatvorenim omotnicama s naznakom: "Ne otvaraj - Natječaj za pročelnika UO za ___________ (navesti točan naziv upravnog odjela)".

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku, najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave. Po raspisanom natječaju ne mora se obaviti izbor te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Novak

 


KLASA:100-01/23-01/05
URBROJ:2109/12-01-23-1
Nedelišće, 05.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće