UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Općinski načelnik Općine Nedelišće raspisao je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 50/23, dana 10. svibnja 2023., za radna mjesta:

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE 
 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE 

a) OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • organizira, rukovodi i odgovoran je za rad upravnog odjela i unutarnjih ustrojstvenih jedinica,
 • izrađuje prijedlog proračuna, prijedloge izmjena i dopuna proračuna, polugodišnji i godišnji obračun proračuna, tromjesečne financijske izvještaje, kao i sve potrebne obrasce propisane Pravilnikom o financijskom izvještavanju, izrađuje Izvješće o fiskalnoj odgovornosti kojim se potvrđuje da je u radu Općine osigurano zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
 • organizira obavljanje poslova godišnjeg popisa imovine i obaveza, poslova računovodstva, obračuna plaća i naknada, likvidature, platnog prometa, blagajničkog poslovanja i naplate svih potraživanja,
 • prati propise iz financijsko računovodstvenog poslovanja, organizira financijsko ostvarenje proračuna, kao i kontrolu načina korištenja proračunskih sredstava svih korisnika proračuna,
 • surađuje s odgovarajućim institucijama te po njihovom zahtjevu izrađuje potrebne izvještaje,
 • prati ostvarenje prihoda i izdataka proračuna te predlaže odgovarajuće mjere,
 • provodi odluke Načelnika te obavlja i druge poslove po nalogu istog.

b) PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove je 2,30, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 902,08 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

c) PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane Općinskog načelnika, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti može se ostvariti do 10 bodova. Konačna ocjena intervjua je prosjek ukupne ocjene svih članova Povjerenstva, zaokružena na dvije decimale.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Provjera praktičnog rada na računalu traje 45 minuta.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi bilo kojem dijelu provjere znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Za vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s prethodne provjere znanja i sposobnosti, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada na računalu. Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata) Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

d) PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17, 138/20 i 151/22),
 3. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21),
 4. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22),
 5. Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 i 114/22),
 6. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19),
 7. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21),
 8. Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od praktičnog rada u programskom alatu Microsoft Word i Microsoft Excel.

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

a) OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

 • organizira, rukovodi i odgovoran je za rad Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo,
 • izrađuje prijedloge  Planova razvojnih programa iz djelokruga komunalnog gospodarstva,
 • koordinira i izrađuje godišnje i višegodišnje programe sa  županijskim, državnim i drugim tijelima,
 • prati provođenje zakonskih i podzakonskih propisa i surađuje sa nadležnim županijskim, državnim i drugim tijelima za poslove iz svog djelokruga,
 • koordinira i predlaže prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Plan gospodarenja otpadom kao i njihova Izviješća o izvršenju,
 • organizira, koordinira i odgovoran je za realizaciju Programa gradnje građevina iz djelokruga komunalnih djelatnosti,
 • predlaže programe izgradnje, korištenja i upravljanja grobljima,
 • sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave iz područja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo,
 • odgovoran je za izradu prostornih i detaljnih planova uređenja na području Općine Nedelišće, te sudjeluje u izradi i provođenju PPUO Nedelišće kao i planova višeg reda (Županijski planovi i planovi RH),
 • priprema elemente za prijedloge odluka iz djelokruga komunalnog gospodarstva,
 • nadzire, organizira i odgovoran je za izvršenje poslova komunalnog redarstva,
 • nadzire izradu prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i njegovo izvršenje,
 • priprema podatke i komunicira sa nadležnim institucijama vezano uz reviziju komunalnih djelatnosti i imovine,
 • provodi odluke Načelnika te obavlja i druge poslove po nalogu istog.

 

b) PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo je 2,20, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 902,08 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

c) PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane Općinskog načelnika, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti može se ostvariti do 10 bodova. Konačna ocjena intervjua je prosjek ukupne ocjene svih članova Povjerenstva, zaokružena na dvije decimale.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Provjera praktičnog rada na računalu traje 45 minuta.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi bilo kojem dijelu provjere znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Za vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s prethodne provjere znanja i sposobnosti, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada na računalu. Kandidati koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata) Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

d) PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20),
 3. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
 4. Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
 5. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13),
 6. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21),
 7. Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od praktičnog rada u programskom alatu Microsoft Word i Microsoft Excel.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV NA PISANO TESTIRANJE I PROVJERU PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU BITI ĆE OBJAVLJEN NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 


KLASA:100-01/23-01/04
URBROJ:2109-12-01-23-4
Nedelišće, 10.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće