UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 52/2023, dana 17. svibnja 2023., za radno mjesto:

 

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Obavlja poslove vezane uz društvene djelatnosti,

Obavlja poslove vezane uz financiranje udruga i ostalog civilnog društva,

Sudjeluje u izradi programa u predškolskom odgoju, školstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi te brine o njihovoj provedbi,

Provodi postupak i obavlja poslove vezane uz stipendiranje studenata te dodjele jednokratnih pomoći za novorođenčad,

Brine o protokolu te organizira prijam stranaka i sastanke za načelnika i zamjenika načelnika,

Zadužena je za odnose s javnošću,

Obavlja poslove koordinacije rada s trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Općine te Turističkom zajednicom,

Surađuje s ustanovama i poduzećima te državnim i županijskim tijelima iz djelokruga rada,

Prati promjene propisa iz nadležnosti Odsjeka,

Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i Pročelnika.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti je 1,90, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 902,08 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane privremene pročelnice Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja privremenoj pročelnici Upravnog odjela za financije, pravne poslove i fondove.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21),
  3. Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
  4. Zakon o sportu (Narodne novine br. 141/22),
  5. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE


KLASA:100-01/23-01/07
URBROJ:2109-12-03-23-4
Nedelišće, 19.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće