UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće raspisao je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 52/2023, dana 17. svibnja 2023., za radna mjesta:

 

Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca,

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Radi na zemljišno-knjižnim i katastarskim poslovima, postupcima naručivanja i provođenja geodetskih izmjera i elaborata, parcelaciji zemljišta, izvlaštenju, te sređivanju imovinsko-pravnih odnosa,

Obavlja imovinsko-pravne poslove u vezi s upravljanjem, raspolaganjem i stjecanjem nekretnina u vlasništvu Općine,

Priprema potrebnu dokumentaciju za kupnju i prodaju nekretnina,

Provodi postupke davanja u zakup poslovnih prostora, izrađuje ugovore o zakupu, obavlja ostale poslove u vezi poslovnih prostora te vodi evidenciju o istima,

Provodi postupke prodaje i kupnje nekretnina, zamjene, darovanja i izrađuje javne natječaje,

Izrađuje ugovore sa najpovoljnijim ponuditeljem u postupcima javne nabave u suradnji sa Pročelnikom,

Provodi postupke prisilne naplate i ovrhe,

Izrađuje prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i izvršava ga, 

Obavlja poslove vezane uz poljoprivredno zemljište i elementarne nepogode,

Pruža pravnu pomoć pri izradi akata u nadležnosti Odjela,

Izrađuje prijedloge odluka iz djelokruga Odjela,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima općine te postupa po nalogu Pročelnika.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove je 1,90, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 902,08 eura bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane privremenog pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja privremenom pročelniku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21),
  3. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
  4. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO


KLASA:100-01/23-01/06
URBROJ:2109-12-04-23-4
Nedelišće, 19.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće