Rezultati pismenog testiranja i poziv na intervju - Viši stručni suradnik za imovinsko – pravne poslove

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši stručni suradnik za imovinsko – pravne poslove“ dana 5. srpnja 2023. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 

Na pisanom testiranju, održanom dana 27. lipnja 2023. godine, kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Oznaka

Pristupio/la testiranju

Mogući broj bodova

Ostvaren broj bodova

Pravo na intervju

Termin održavanja intervjua

MH98335

Da

10

4,5

Ne

-

           

 

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

 

Povjerenstvo za provedbu  natječaja


KLASA:100-01/23-01/06
URBROJ:2109-12-04-23-25
Nedelišće,  05.07.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće