JAVNI NATJEČAJ - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće, za obavljanje zadaća i poslova radnih mjesta:

 

 1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij pravne ili upravne struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • državni stručni ispit,
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane odredbama članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Natjecati se mogu i osobe koje su prema ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće struke (za radna mjesta pod brojem 1 i 2) i koje su prema ranijim propisima stekle višu stručnu spremu odgovarajuće struke (za radno mjesto pod brojem 3). Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13, 152/14 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Svaki kandidat biti će evidentiran šifrom koja se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a kandidata (npr. Ivan Horvat sa OIB-om 12345678901 biti će IH78901) te će pod tom šifrom biti pozvan na testiranje.

Na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) i oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati su, uz prijavu na javni natječaj, obvezni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju vozila (preslika vozačke dozvole),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava kandidata),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje - ne starije od mjesec dana),
 • dokaz o znanju stranog jezika (uvjerenje, certifikat ili potvrda škole stranih jezika, odnosno preslika svjedodžbe ili indeksa iz koje je vidljivo da je strani jezik položen i sl.),
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće znanje (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće 40305, s naznakom: "Ne otvaraj - Natječaj za Višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove".

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Nedelišće, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Nedelišće s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništenja javnog natječaja.

PROČELNIK

Tomislav Vučica, dipl.ing.građ.


KLASA:100-01/23-01/11
URBROJ:2109-12-04-23-1
Nedelišće, 18.09.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće