DPU dijela naselja Nedelišće - Podzavrtje

Usvajanje: 13.10.2011
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije 18/11


Karta 0.1. - Situacija - Posebna geodetska podloga za izradu DPU
Karta 1. - Detaljna namjena površina
Karta 2.1. - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, plinoopskrba i odvodnja
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje


Evidencija postupka izrade i donošenja
Obrazloženje
Odredbe za provođenje

-

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće