Urbanistički plan uređenja "Gospodarske zone Macinec"

Usvajanje:  
Objava: Službeni glasnik Međimurske županije
       


Karta 1. Korištenje i namjena površina
Karta 2.1.  - Plan prometa
Karta 2.2. - Vodoopskrba, odvodnja i polinoopskrba
Karta 2.3. - Elektroopskrba, javna rasvjeta i telekomunikacije
Karta 3. - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Karta 4. - Način i uvjeti gradnje
   


Prijedlog za Javnu raspravu
Obrazloženje
Sažetak za javnost
   

Obavijest javnosti o izradi UPU "Gospodarske zone Macinec"
Odluka o izradi UPU "Gospodarske zone Macinec"
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi 
   

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće