Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Nedelišće u 2023. godini

Temeljem članka 9. „Programa potpora poljoprivredi Općine Nedelišće za 2023. godinu i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi Općine Nedelišće za 2023 (KLASA: 404-01/21-01/119 URBROJ:525-07/311-22-4 od 31. prosinca 2022.), objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Nedelišće u 2023. godini

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi sukladno Programu potpora poljoprivredi Općine Nedelišće za 2023. godinu, a u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje, Uredbi Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.)   i Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti prihvatljivim korisnicima za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

MJERA 1. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA

Potpora za ekološku poljoprivredu dodijeliti će se za troškove kupnje ekoloških zaštitnih sredstava, ekološkog sjemenja, ekološkog rasadnog materijala, ekoloških gnojiva te za mikrobiološka gnojiva, poboljšivače tla i biostimulatore koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji i kao takvi registrirani u zemljama podrijetla sukladno zakonskoj regulativi EU.

Iznos potpore može biti do 80% troškova, a najviše do 500 € ukupnih troškova po korisniku godišnje.

 

 1. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpora iz ovog Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Općine Nedelišće i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Općine Nedelišće.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

 1. obiteljska poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 3.000,00 € do 20.000,00 €
 2. obrti,
 3. mikro i mala poduzeća koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda,
 4. udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Jedan poduzetnik je pojam koji obuhvaća jedno poduzeće, te sva poduzeća koja su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzeća u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

 1. jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
 2. jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
 3. jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
 4. jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

 

 1. IZNOS POTPORA

Jedan korisnik potpore može podnijeti samo jedan zahtjev za dodjelu potpora po mjeri iz ovog Javnog poziva. Minimalna vrijednost  tražene  potpore mora biti veća od 100,00 € bez PDV-a.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo ulaganje, osim ukoliko korisnik ne može tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.

Na potporu za MJERU 1 primjenjuje se Uredba komisije (EU) br. 1408/2013  od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.) temeljem koje maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 20.000,00 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.

Sredstva za podjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu Općine Nedelišće, na razdjelu 002 Odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, glava 00205 Komunalni poslovi, Program 1017 Razvoj komunalne infrastrukture, aktivnost A101762 Poticanje ekološke poljoprivrede.

 

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za dodjelu potpore, zaprimati će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) i do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2023. godine, 

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu
 • rješenje o upisu u odgovarajući Upisnik
 • preslika žiro računa
 • preslika osobne iskaznice
 • izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
 • izjavu o poreznom statusu
 • preslika računa
 • preslika dokaza o izvršenom plaćanju
 • druge dokumente koji su navedeni u obrascu zahtjeva

Propisani obrazac zahtjeva mora biti ispisan i potpisan od ovlaštene osobe.

 

 1. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo. Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Općine Nedelišće za 2023. godine mogu se preuzeti  na web stranici www.nedelisce.hr.

Ako je zahtjev za potporu podnesen na Javni poziv nepotpun ili ako je potrebno zatražiti dodatna obrazloženja ili ispravke vezano uz dostavljenu dokumentaciju, Upravni odjel može tijekom postupka administrativne kontrole u bilo kojem trenutku korisniku izdati zahtjev za dopunu ili obrazloženje zahtjeva. Korisniku se zahtjev za dopunu ili obrazloženje dostavlja pismenim putem ili putem elektronske pošte navedene u obrascu prijave samo jedanput. Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju pismenim putem ili putem elektronske pošte u roku naznačenom u zahtjevu za dopunom ili obrazloženjem od strane Upravnog odjela.

Upravni odjel zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika.

Potpuni, prihvatljivi i pravovremeno dopunjeni ili obrazloženi zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva,  neće se  razmatrati, te će Upravni odjel korisniku izdati Obavijest o odbijanju zahtjeva za potporu.

Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu dobili bespovratna sredstva iz drugih programa u okviru općinskog proračuna, drugih javnih izvora i fondova EU, podnositelji koji su u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) te oni koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Nedelišće.

Zahtjev s traženom dokumentacijom i naznakom „Javni poziv –  poljoprivreda MJERA 1“  dostavlja se na adresu:

OPĆINA NEDELIŠĆE
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
Maršala Tita 1, 40305 Nedelišće

ili osobno u kuverti u pisarnicu Općine Nedelišće.

 

 1. ZBRAJANJE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Potpore male vrijednosti dodijeljene po ovom javnom pozivu mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom potporom/potporom male vrijednosti, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi; odnosno bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu.

 

 1. ODLUKA O DODJELI POTPORE

Odluku o dodjeli potpore donosi načelnik nakon kontrole pristiglih zahtjeva. Odluka načelnika je konačna i podnositelji zahtjeva nemaju pravo prigovora.

Potpora se smatra dodijeljenom datumom donošenja Odluke, neovisno o datumu isplate potpore korisniku.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo pisanim će putem poslati pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju prava na potporu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Općina Nedelišće zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva, neposrednu ili posrednu, za troškove proizašle iz bilo koje aktivnosti glede sudjelovanja na Javnom pozivu.

 

 1. PRIGOVORI

       Korisnik može podnijeti prigovor na Obavijest o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpore Načelniku Općine Nedelišće preko Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

 1. a) povrede postupovnih odredbi ovog natječaja
 2. b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja

Prigovori se podnose preporučenom pošiljkom s povratnicom, u roku od osam dana od dana preuzimanja akta iz stavka 1. ovog članka na adresu Općina Nedelišće, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Maršala Tita 1, 40 305 Nedelišće, uz naznaku: »Prigovor na potpore male vrijednosti u poljoprivredi“.

 Odluka Načelnika po prigovorima je konačna.

 

 1. OSTALE ODREDBE

Svi iznosi na računima moraju biti iskazani u eurima i glasiti na nositelja poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju da je iznos na računu iskazan u drugoj valuti kod obračuna visine potpore primjenjivati će se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa. Računi i potvrde o plaćanju kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz 2023. godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u zahtjevu.

Neprihvatljivi su računi za robe i usluge dobavljača/izvođača s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima.

Ponude i predračuni ne predstavljaju dokaz o kupnji robe.

Sve potvrde o plaćanju moraju glasiti na nositelja, odnosno člana poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljiv dokaz o plaćanju su potvrde o izvršenoj transakciji i preslike uplatnice (računa) ukoliko se radi o gotovinskom plaćanju.

Ugovori o kompenzaciji, cesiji i asignaciji nisu prihvatljiv dokaz o plaćanju.

Osoba u svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika potpore ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe drugog  korisnika potpore.

 

 1. KONTROLA DODIJELJENE POTPORE

       U cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što se utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, korisnik potpore dužan je omogućiti Općini kontrolu dobivene potpore u razdoblju do 3 godine od dana isplate potpore.

       Kontrolu dodjele potpore provodi nadležni upravni odjel, a sastoji se u provjeri istinitosti podataka navedenih u zahtjevu za potporu te priložene dokumentacije uvidom u knjigovodstvene isprave, financijska izvješća i drugu poslovnu dokumentaciju. Također, kontrola može obuhvaćati i pregled resursa na terenu za koje je korisnik ostvario potporu.

       Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik će biti isključen iz svih općinskih potpora u poljoprivredi u naredne tri (3) godine.

 

 1. INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo na tel: 040/812-107 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

Načelnik

Nikola Novak

 

KLASA: 320-01/22-01/06
URBROJ:
Nedelisce 30.11.2023.                                                                                      

 

 

 

 

 

 1. PRILOZI:
  1. ZAHTJEVI:
   • Zahtjev za MJERU 1
  2.  IZJAVE:
   • Izjava o poreznom statusu
   • Izjava podnositelja zahtjeva o korištenim državnim potporama male vrijednosti
  3. Program potpora poljoprivredi Općine Nedelišće za 2023. godine

PRILOZI
Dokument
 Zahtjev za MJERU 1
 Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti 2023
   

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće