Javni poziv o evidentiraju nerazvrstane ceste u Trnovcu

Na temelju odredbi  Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; KLASA:932-01/12-02/182; URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012., Općina Nedelišće objavljuje

J A V N I   P O Z I V

kojim Općina Nedelišće, kao pravna osoba u čijem je  vlasništvu nerazvrstana cesta na području: k.o. Trnovec kat. čestica 1509/3, 1509/5, 1509/18, 1509/19, 1509/20, 1510/1, 1510/2, 1514/2, 1514/3, 1515/2  obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i katastar zemljišta u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja  nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici općine Nedelišće započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene  ceste dana 08.04.2020. godine uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera Ivica Miše dipl. ing. kut. teh. (Geo447), predstavnika tvrtke GeoTop d.o.o. Štefanec, PJ Čakovec, R. Boškovića 16, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči s zemljištem na kojem su izvedene spomenute nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u petak 09.04.2020. godine, u vremenu od 08.00 – 14.00 sati, u prostorijama tvrtke GeoTop d.o.o. Čakovec, R. Boškovića 16.

 

Načelnik općine Nedelišće
Darko Dania   


KLASA: 550-01/20-01/10
URBROJ: 2109/12-01-21-15
Nedelišće 01. 04. 2021.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće