Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14), članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 7/16) te članka 33. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Nedelišće je na svojoj 9. sjednici, održanoj 03.03.2022. godine, uputilo

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće

 

 

Savjet mladih Općine Nedelišće osniva se kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Nedelišće te broji 7 članova, a bira se na razdoblje od 3 godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće imaju:

 • udruge koje se bave mladima,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
 • neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 30 mladih.

Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Nedelišće, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana savjeta mladih.

Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti propisane obrasce za svakog kandidata kojeg predlažu (mogu se skinuti na web stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr)

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova obavezno sadržava sljedeće:

 

IME/NAZIV I SJEDIŠTE (udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i neformalne skupine mladih)

IME I PREZIME KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE

IME I PREZIME ZAMJENIKA KANDIDATA (DATUM ROĐENJA) TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE

OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član Savjeta mladih, da li je do sad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)

POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA

 

Prijedlog mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

 Prijedlogu se prilažu:

 • preslika rodnog lista ili domovnice kandidata,
 • potvrda o prebivalištu kandidata,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra (udruga i sl.) ne stariji od 6 mjeseci (ako je primjenjivo),
 • ispunjeni obrazac za prijavu za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 • ispunjeni obrazac Izjave kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih Općine Nedelišće,
 • popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini mladih, ako je predlagatelj neformalna skupina mladih.

 

Pisani i obrazloženi prijedlozi ulažu se u omotnicu koja se zatvara, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja: OPĆINA NEDELIŠĆE, M. TITA 1, 40305 NEDELIŠĆE, s naznakom „JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH“.

Prijedlozi se podnose u roku od 8 dana od dana objavljenog javnog poziva na web stranicama Općine Nedelišće i u Listu Međimurje, poštom na navedenu adresu ili se mogu predati neposredno u Odsjek za pravne i opće poslove na istoj adresi.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka, od 27. travnja 2016. godine, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18) u svrhu provedbe javnog poziva.

Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Nedelišće obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te, u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava,  sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Općinsko vijeće Općine Nedelišće, na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kolman


KLASA:024-03/22-01/02
URBROJ:2109/12-02-22-4
Nedelišće, 03.03.2022.


PRILOZI
Dokument
 Obrazac za prijavu kandidata
 Izjava o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana 
 Potpisi  predlagatelja (neformalna skupina)
   
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće