Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume

Temeljem čanka 37. Statuta Međimurske županije (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 - pročišćeni tekst) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije (,,Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 20. 04. 2022. godine donio


ODLUKU
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugog poljoprivrednog i šumskog otpada te loženje vatre u sumama i blizini sume

 

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugog poljoprivrednog i šumskoq otpada te loženje vatre u šumama i blizini šume od 2. svibnja do 3. listopada 2022. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ,,Službenom glasniku Međimurske županije"

PRILOZI
Dokument
 Odluka
   

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće