Poziv na pisano testiranje

 Temeljem članka 17. – 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za fondove i javnu nabavu, na radno mjesto Viši referent za fondove i opće poslove (1 izvršitelj), objavljuje 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dvije kandidatkinje i to, prema abecednom redu prezimena:
  1. K. D. H.
  2. A. P. 
 2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa uputit će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj oglas.
 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se javiti dana 17.06.2022. godine (petak) u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1, točno u 8,00 sati.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 8,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.
 4. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.
 5. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

 


KLASA:100-01/22-01/03
URBROJ:2109/12-03-22-11
Nedelišće, 10.06.2022.

 

                                                                                 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće