JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJA ZA UREĐENJE NEKRETNINA

Temeljem članka 5. Odluke Općinskog vijeća Općine Nedelišće o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Nedelišće  (KLASA: 024-03/22-01/05, URBROJ: 2109-12-02-22-5) Općinski načelnik Općine Nedelišće objavljuje slijedeći

 

JAVNI  POZIV
 za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina

Općina Nedelišće raspisuje javni poziv za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina na svom području u 2022. godini.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaji za uređenje nekretnina odnose se na uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće na kojima:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje (koji je potrebno obnoviti) kojeg primatelj poticaja namjerava urediti za stanovanje, koji se nalazi unutar PPUO
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg primatelj poticaja planira ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, a nalazi se unutar obuhvata PPUO

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju vlasnici nekretnine uz uvjet da je vlasnik ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba neprekinuto najmanje dvije godine do dana isteka roka za dostavu prijave na natječaj te:

 • da u slučaju da se na nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti (obnoviti) za stanovanje vlasnik ima prebivalište na području Općine Nedelišće te nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje,
 • bez obzira na prebivalište vlasnika ili činjenicu da korisnik poticaja ima ili nema u vlasništvu drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti i na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt.

Visina poticaja:

Općina Nedelišće će vlasnicima nekretnina (kojima se sukladno ovom natječaju odobri poticaj) na području općine na kojoj:

 • je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti, odnosno obnoviti i rekonstruirati za stanovanje dodijeliti poticaj u iznosu od 25.000,00 kuna
 • se nalazi stambeni objekt u ruševnom stanju kojeg namjeravaju ukloniti dodijeliti poticaj u iznosu od 20.000,00 kuna, te priznati komunalni doprinos u slučaju gradnje za novi stambeni objekt sukladno Planu rušenja i Odluci o komunalnom doprinosu Općine Nedelišće.

U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Nedelišće ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Općini vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta. Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje navedene obveze korisnik poticaja dužan je Općini Nedelišće prilikom sklapanja ugovora predati ovršnu ispravu – zadužnicu na iznos odobrenog poticaja.

Obveze korisnika poticaja :

 • ukoliko korisnik poticaja već izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje namjerava urediti za stanovanje tada on i članovi njegove uže obitelji (supružnik i djeca) moraju u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene

 

 • ukoliko korisnik poticaja uklanja stambeni objekt u ruševnom stanju te planira na istoj parceli izgraditi novi stambeni objekt, tada mora dostaviti plan rušenja i u roku od 2 godine nakon odobrenja poticaja ishoditi akt o građenju i započeti građenje, a 6 godina nakon odobrenja potpore završiti građevinu te zajedno s članovima uže obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i mora zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina bez promjene.

 

Rok za prijavu na natječaj i naziv tijela kojemu se podnose:

 Prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Općina Nedelišće,
M. Tita 1, Nedelišće,
40 305 Nedelišće

s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA UREĐENJE NEKRETNINA 2022“

 

Rok za prijavu na Javni natječaj počinje teći danom objave_01.07.2022. a završava danom 15.07.2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava planiranih proračunom općine za tu namjenu.

Naziv dokumentacije koju prijava treba sadržavati:

 • pisani zahtjev/prijavu za dodjelu poticaja,
 • presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine (podnositelja zahtjeva),
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu na kojoj se nalazi objekt namijenjen za rušenje ili obnovu iz kojeg je vidljivo vlasništvo nekretnine,
 • za nekretnine koje se nalaze u suvlasništvu podnositelja, pismena suglasnost za rušenje ili obnovu svih suvlasnika,
 • kopiju katastarskog plana za nekretninu,
 • izjavu podnositelja prijave da nema drugi stan ili kuću pogodnu za stanovanje u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje
 • potvrdu kojom se dokazuje da je vlasnik nekretnine i/ili supružnik vlasnika stalno zaposlena osoba sukladno ovoj odluci – potvrda poslodavca,
 • potvrdu o prebivalištu korisnika poticaja samo u slučaju da se radi o nekretnini na kojoj je izgrađen stambeni objekt nepogodan za stanovanje kojeg namjeravaju urediti za stanovanje,
 • potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela da podnositelj zahtjeva nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Proračunu Općine,
 • račun izdan od strane pravne osobe o izvršenoj usluzi uklanjanja ili obnove predmetne građevine,
 • potvrdu o zbrinjavanju građevinskog i drugog otpada prilikom rušenja objekta
 • fotodokumentaciju
 • podatke o bankovnom računu korisnika poticaja
 • ukoliko je korisnik poticaja vlasnik tvrtke ili obrta te obavlja samostalnu poslovnu djelatnost na način da je zaposlen u toj tvrtki ili obrtu dužan je u prijavi na natječaj dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga iz koje je vidljivo da nema nikakva dugovanja prema državnom proračunu i Republici Hrvatskoj. Ukoliko je na potvrdi Porezne uprave iskazano dugovanje korisnik nema pravo na ostvarivanje poticaja.

 Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće razmatrati.

Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati javnog natječaja

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra sve pravovremeno pristigle prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke Općinskog vijeća Općine Nedelišće  o poticanju uređenja nekretnina na području Općine Nedelišće (KLASA: 024-03/22-01/05, URBROJ: 2109-12-02-22/05)  te predlaže Općinskom načelnika Općine listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik Općine donosi Odluku o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina  u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga od strane Povjerenstva.

Odluka o dodjeli poticaja za uređenje nekretnina objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće i na službenim stanicama Općine Nedelišće, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

Sklapanje Ugovora o dodjeli poticaja

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina  Nedelišće zaključuju ugovor koji najmanje sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podaci o nekretnini,

- iznos poticaja,

- prava i obveze ugovornih strana,

- način vraćanja poticaja u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza,

- ostale kriterije, prava i obveze ugovornih strana.

Kao sredstvo osiguranja za ispunjenje obveze iz javnog natječaja korisnik poticaja dužan je Općini Nedelišće prilikom sklapanja ugovora predati zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos odobrenog poticaja nakon čega će odobrena sredstva biti doznačena na račun korisnika poticaja u roku od 7 dana od dana izvršenja ugovorne obveze.

Ukoliko korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke ili ugovora o korištenju poticaja dužan je Općini vratiti dobivena sredstva najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nikola Novak


PRILOZI
Dokument
 Javni poziv
 Prijavni obrazac
   

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće