POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I PROVJERU PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnih odjela Općine Nedelišće, objavljuje 

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I PROVJERU PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU

ZA RADNO MJESTO: 

a) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I FONDOVE 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu mogu pristupiti kandidati prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
    1. MM88796
  2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja uputiti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj javni natječaj.
  3. Kandidati pozvani na pisano testiranje i provjeru praktičnog rada na računalu trebaju se javiti dana 01.06.2023. godine (četvrtak) u 8,00 sati, u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1.

 

b) PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu mogu pristupiti kandidati prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
    1. TV36102
  2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja uputiti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj javni natječaj.
  3. Kandidati pozvani na pisano testiranje i provjeru praktičnog rada na računalu trebaju se javiti dana 01.06.2023. godine (četvrtak) u 8,00 sati, u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1.

 

 

UPUTE ZA PROVEDBU PISANOG TESTIRANJA I PROVJERU PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU

Na pisano testiranje i provedbu praktičnog rada na računalu potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u definiranom terminu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u uputama obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

Rezultati pisanog testiranja i praktičnog rada na računalu biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


KLASA:100-01/23-01/05
URBROJ:2109-01-23-7
Nedelišće, 26.05.2023.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće