OBAVIJEST JAVNOSTI O PROVEDBI POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Nedelišće pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/04, 9/08, 4/11, 2/13, 7/14, 13/15, 3/20 i 20/20 – pročišćeni tekst); (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od  09.06.2023. do 10.07.2023.

U prilogu: 

  1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
  2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
  3. Preslika Nacrta Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće
  4. Mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-03/23-03/4, URBROJ: 2109-09-5/01-23-10, od 05.06.2023.god..

PRILOZI

 

Napomena – važeći PPUO (VI. izmjene i dopune) koji se mijenja prema nacrtu Odluke iz priloga 3. javno je dostupan na mrežnim stranicama Županijskog zavoda za prostorno uređenje u Međimurskoj županiji, link: http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja-gradova-i-opcina/

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

Privremeni Pročelnik:

Tomislav Vučica, dipl.ing.građ


KLASA: 350-02/22-01/03
URBROJ: 2109/12-04-23-28
Nedelišće, 07.06.2023

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće