JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POTICAJA ZA RUŠENJE DOTRAJALIH I ZAPUŠTENIH STAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE

Temeljem članka 8. Odluke o mjerama poticaja za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 25/22) i Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o mjerama poticaja za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije broj 32/23)  načelnik Općine Nedelišće objavljuje slijedeći

 

JAVNI  NATJEČAJ

 za dodjelu poticaja za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće

 

Općina Nedelišće raspisuje javni natječaj za dodjelu poticaja za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće u 2024. godini.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu poticaja:

Poticaji za rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih objekata na području Općine Nedelišće  odnose se na nekretnine koje se nalaze na području Općine Nedelišće, a radi se o stambenom objektu u ruševnom stanju kojeg primatelj poticaja planira ukloniti i nalazi se unutar granica građevinskog područja sukladno PPU Općine Nedelišće.

Visina poticaja:

Općina će korisnicima poticaja koji zadovolje uvjete javnog natječaja dodijeliti poticaj u iznosu opravdanog troška ali ne višem od 5.000,00 eura sa PDV-om.
Općina će predmetna sredstva isplatiti odabranom korisniku poticaja, temeljem prethodno sklopljenog Ugovora o dodjeli poticaja.
Za isplatu sredstava iz ove Odluke Općina će koristiti metodu povrata sredstava, odnosno odabranim korisnicima koji će zadovoljiti uvijete Natječaja, Općina će isplatiti sredstva nakon što korisnici dostave zahtjev za isplatu sredstava sa priloženim ugovorom o provođenju stručnog nadzora, elaborat uklanjanja građevine izrađen po ovlaštenom izrađivaču, te prateće listove za otpad (PL-O) ovjerene po osobi ovlaštenoj za sakupljanje i oporabu građevinskog otpada (upisanu u upisnik nadležnog Ministarstva).

 

 

Obveze korisnika poticaja :

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju svi korisnici (fizičke osobe) čije se nekretnine nalaze na području Općine Nedelišće, bez obzira na njihovo prebivalište ili boravište.
Korisnici (fizičke osobe) koji nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Općine Nedelišće, a koji ostvare pravo na poticaj, dužni su minimalno 10 godina nakon ostvarivanja poticaja zadržati vlasništvo/suvlasništvo nad nekretninom koja je bila predmet poticaja. Ukoliko otuđe nekretninu unutar 10 godina od ostvarivanja poticaja, dužni su u proračun Općine vratiti prethodno im odobrena sredstva poticaja.
Korisnici koji ostvare pravo na poticaj temeljem ove Odluke ne mogu ostvariti pravo na poticaj temeljem Odluke o mjerama poticaja za kupnju i uređenje nekretnina na području Općine Nedelišće.
Stambeni objekt na koje se odnosi prijava, ne mora biti u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja, no svi suvlasnici predmetnog objekta prilikom prijave na javni natječaj moraju priložiti svoju pismenu suglasnost za rušenje.
Za stambeni objekt na koji se odnosi prijava moraju biti namirena sva davanja prema Općini Nedelišće.
Korisnik poticaja dužan je najmanje 8 dana prije početka izvođenja radova prijaviti početak radova kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije

 

Rok za prijavu na natječaj i naziv tijela kojemu se podnose:

 Prijave za dodjelu poticaja s traženom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

Općina Nedelišće,

Tita 1, Nedelišće,

40 305 Nedelišće

s naznakom „PRIJAVA – POTICAJI ZA RUŠENJE STAMBENOG OBJEKTA 2024“

 

Rok za prijavu na Javni natječaj počinje teći danom objave 12. veljače 2024. godine. a završava danom 15. ožujka 2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava planiranih proračunom Općine za tu namjenu.

Popis dokumentacije koju prijava treba sadržavati:

  • original zemljišno – knjižnog izvatka za nekretninu koja je predmet poticaja, a kojim se dokazuje vlasništvo/suvlasništvo nad predmetnom nekretninom,
  • original kopije katastarskog plana za nekretninu koja je predmet poticaja,
  • elaborat uklanjanja građevine,
  • relevantan dokaz starosti/vremena gradnje objekta (građevinska dozvola, uporabna dozvola, elaborat evidentiranja u katastru, nalaz građevinskog vještaka o vremenu gradnje, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine ili sl.)
  • potpisanu izjavu vlasnika, odnosno svih suvlasnika nekretnine o suglasnosti sa rušenjem nekretnine koja je predmet poticaja,
  • preslika osobne iskaznice korisnika poticaja i svih suvlasnika nekretnine koja je predmet poticaja,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja koju potpisuje korisnik poticaja i svi suvlasnici nekretnine,
  • privolu za obradu osobnih podataka za korisnika poticaja i za sve suvlasnike nekretnine,
  • broj računa na koji će se platiti odobrena sredstva.

Korisnici koji imaju financijskih dugovanja prema Općini u trenutku podnošenja prijave, ne mogu ostvariti poticaj po ovoj mjeri.

 Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati javnog natječaja

Nakon isteka roka za dostavu prijava za ostvarenje poticaja, Stručno povjerenstvo razmatra sve pravovremeno pristigle prijave na natječaj za dodjelu poticaja u skladu s kriterijima iz Odluke te predlaže Općinskom načelnika listu korisnika poticaja. U sklopu razmatranja prijava Stručno povjerenstvo od prijavitelja može zatražiti pojašnjenja kao i drugu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje poticaja.
Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva, Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli poticaja za rušenje stambenog objekta  u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga od strane Povjerenstva.
Odluka o dodjeli poticaja za rušenje stambenog objekta objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće i na službenim stanicama Općine Nedelišće, te će biti dostavljena i korisniku poticaja.

Sklapanje Ugovora o dodjeli poticaja

Nakon donošenja Odluke o dodjeli poticaja, korisnik poticaja i Općina  Nedelišće zaključuju ugovor.
Kao garanciju za ispunjenje uvjeta, korisnik poticaja prije zaključenja ugovora, mora dostaviti Općini bjanko zadužnicu najmanje u vrijednosti dodijeljenog poticaja ovjerenu kod javnog bilježnika.
Korisnik poticaja je dužan na zahtjev Općine dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta koji proizlaze iz Odluke i ovog Javnog poziva.
U slučaju da korisnik poticaja ne ispuni neki uvjet iz ove Odluke i ovog javnog poziva dužan je Općini vratiti dobivena sredstva uvećano za zatezne kamate, najkasnije 60 dana nakon što nastane neispunjenje nekog od uvjeta.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikola Novak


KLASA: 361-08/24-01/01
URBROJ: 2109-12-01-24-3
Nedelišće, 05.02.2024.

PRILOZI

Javni natječaj
Prijavni obrasci

Izbor jezika