JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U ČREČANU

Na temelju članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u Črečanu (KLASA: 024-03/23-01/05, URBROJ: 2109-12-02-23-18, od dana 05. listopada 2023. godine), objavljene u Službenom glasniku Međimurske županije br 24/23 i na temelju članka 32. i 48. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije, br. 7/21), načelnik Općine Nedelišće objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U ČREČANU

1. PREDMET PRODAJE I POČETNA CIJENA

  • ul. br. 1564, zk. čestica broj 62/5 površine 243m2, identična kat. čest. br. 62/5 k.o. Črečan, u naravi građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 1.650,00 EUR;

koja je u cijelosti u vlasništvu Općine Nedelišće.

 

2. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju uz zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj fizička osoba, odnosno fizička osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja pravne osobe dala privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja javnog natječaja u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

3. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Rok za podnošenje ponude za kupnju nekretnine izložene na prodaju u ovom Javnom natječaju je 03.07.2024. do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

 

4. JAMČEVINA

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju dužne su položiti jamčevinu u iznosu od 300,00 EUR. Jamčevina se uplaćuje na poslovni račun Općine Nedelišće, u HPB, broj HR2023900011827900006, model plaćanja HR 68, poziv na broj 7757 - OIB, sa svrhom doznake- jamčevina za kupnju nekretnine zk.č.br. 62/5 k.o. Črečan.

 

5. UPUTE ZA SASTAVLJANJE PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju bankovnog računa te osobnu iskaznicu podnositelja u preslici
  • ako je ponuditelj pravna osoba: original ili preslika izvatka iz sudskog registra ne starija od 30 dana od objave javnog natječaja; za obrtnike: original ili presliku obrtnice ne stariju od 30 dana od dana objave javnog natječaja
  • dokaz o uplati jamčevine
  • oznaka katastarske čestice za koju se natječe s navođenjem iznosa koji se nudi za kupnju iste,
  • za ponuditelja državljanina države koja nije članica Europske unije: dokaz o državljanstvu/sjedištu te suglasnost za stjecanje vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske izdanu od strane ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

 

Ponuditelj ne smije imati nepodmirene dospjele obveze prema Općini Nedelišće u trenutku podnošenja ponude.

Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„PONUDA NA NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI“

na sljedeću adresu:

OPĆINA NEDELIŠĆE, M. TITA 1., NEDELIŠĆE, 40305 NEDELIŠĆE

 

6. POSTUPAK OTVARANJA PONUDA

Nerazumljive, nepotpune te nepravodobne ponude kao i ponude s nižom cijenom od početne cijene iz točke 1. ovog javnog natječaja smatrat će se nevaljanima.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja. Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda između ponuditelja koji su dali iste ponude, prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

Pristigle ponude za kupnju nekretnine otvara Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u Črečanu.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine.

 

7. ODLUKA I OBVEZE NAJPOVOLJNIJEG KUPCA (PONUDITELJA)

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u  ovom javnom natječaju bit će pisanim putem obaviješten o rezultatima provedenog Natječaja, i to u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja/poništenju. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 30 (trideset) dana od donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja s Općinom Nedelišće sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Troškove ovjere potpisa ugovora kod javnog bilježnika, troškove uknjižbe predmetne nekretnine kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.

Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja/ poništenju. Iznos kupoprodajne cijene koja je postignuta za kupnju nekretnine iz ovog natječaja, kupac je dužan uplatiti u cjelokupnom iznosu u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac stupa u vlasništvo i posjed nekretnine nakon isplate ukupno ugovorene kupoprodajne cijene. Tabularna isprava za upis prava vlasništva izdati će se kupcu nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Općina Nedelišće obvezuje se kupcu izdati valjanu i podobnu ispravu za upis njegovog prava vlasništva na predmetnoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

Ponuditelj koji je dostavio ponudu za kupnju nekretnine u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja ili poslije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, a prije sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine, odustao od kupnje nekretnine, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

U slučajevima iz prethodnog stavka posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te se natječaj za nekretninu koja je bila predmet ponude takvog ponuditelja može ponoviti.

U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine jednako kao i ponuđač koji bude odabran, ali se ugovor s njim raskine zbog neplaćanja kupoprodajne cijene.

U slučajevima iz prethodnog stavka posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg, te se natječaj za nekretninu koja je bila predmet ponude takvog ponuditelja može ponoviti.

 

 

8. OSTALE ODREDBE

Nekretnina se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“. Općina Nedelišće ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru.

Općinski načelnik pridržava pravo poništavanja objavljenog Javnog natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja, kao i pravo neizbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine iz ovog Javnog natječaja.

Detaljne informacije o prodaji mogu se dobiti u Općinskoj upravi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, tel: 040/821 107, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE
Nikola Novak


KLASA: 406-04/23-01/08
URBROJ: 2109-12-01-24-5
Nedelišće, 17.06.2024.

Izbor jezika