JAVNI POZIV ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME U OPĆINI NEDELIŠĆE ZA POTREBE PROVEDBE AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ „ ZAJEDNO ŽELIMO LIJEPU STAROST“

ZaŽeLi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Zaželi – prevencija institucionalizacije u okviru odobrenog projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ za projekt „ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“, Općinski načelnik Općine Nedelišće, raspisuje

JAVNI POZIV
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ „ ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“

 1. Raspisuje se javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, „ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“ – radnik/ca pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom.
  • radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom
  1. Broj traženih osoba: 6
   Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Nedelišće.
   Trajanje radnog odnosa: na određeno vrijeme, 32 mjeseci uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
   Radno vrijeme, plaća i putni troškovi: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18 i 120/21) i Uredbom o visini minimalne plaće. Putni troškovi isplaćivati će se prema stvarno nastalim putnim troškovima loko vožnje.
  2. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
   • punoljetnost
   • hrvatsko državljanstvo
   • osobe bez obrazovanja i nezavršena osnovna škola
   • osnovna škola
   • srednjoškolsko obrazovanje
   • potvrda o nekažnjavanju

3. Opis poslova:

   1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
   2. pomoć u obavljanju kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
   3. pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni
   4. pomoć u socijalnoj integraciji, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
   5. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

4. Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

5. Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

   • obrazac prijave
   • zamolba za posao vlastoručno potpisana
   • životopis
   • preslika osobne iskaznice
   • dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe, diplome)
   • potvrdu, odnosno elektronički zapis HZMO-a; (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslike ugovora o radu, rješenja i sl.)
   • vlastoručno ispunjenu i potpisani izjavu GDPR (može se preuzeti na stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr/ ili osobno u Općini Nedelišće, M. Tita 1

6. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na Javni poziv pristaju da Općina Nedelišće, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa i projekta, od strane ovlaštenih osoba za provedbu istih. Općina Nedelišće će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

7. Pisane prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Općina Nedelišće
Maršala Tita 1
40305 Nedelišće

u zatvorenoj koverti s naznakom: „Za javni poziv – radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u projektu „ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“, do 25.04.2024. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

Natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Nedelišće – https://nedelisce.hr/. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

NAČELNIK OPĆINE NEDELIŠĆE
Nikola Novak


KLASA: 442-01/24-01/02
URBROJ: 2109-12-01-24-67
Nedelišće, 11.04.2024.

PRILOZI

Obrazac prijave za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Obrazac GDPR - ZAjedno ŽElimo LIjepu starost
ESF+

Izbor jezika