ODLUKA O ODABIRU ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA OD INTERESA ZA OPĆINU NEDELIŠĆE ZA 2024. GODINU

Temeljem članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te prijedloga Povjerenstva za otvaranje ponuda po Javnim pozivom za financiranje programskih sadržaja radijskih/televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Nedelišće u 2023. godini, KLASA:614-01/24-03/01, URBROJ:2109-12-01-24-19, od 11.03.2024. godine, Općinski načelnik Općine Nedelišće donio je

 

ODLUKU

o odabiru za financiranje programskih sadržaja radijskih/televizijskih programa i elektroničkih publikacija od interesa za Općinu Nedelišće u 2024. godini

PRILOZI

Odluka o odabiru za financiranje programskih sadržaja od interesa za Općinu Nedelišće za 2024. godinu

KLASA:614-01/24-03/01
URBROJ:2109-12-01-24-20
Nedelišće, 12.03.2024.

Izbor jezika