PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA - VIŠI REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Općine Nedelišće, temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), donio je

 

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA 

 

 

   Članak 1.

Poništava se Javni natječaj, KLASA:100-01/24-01/03, URBROJ:2109-12-04-24-1, objavljen u Narodnim novinama br. 33/2024 i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće, a koji se odnosi na radno mjesto VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objaviti će se u Narodnim novinama i na internet stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr.

 

 

 

 

PROČELNIK

Tomislav Vučica, dipl.ing.građ.


KLASA:100-01/24-01/03

URBROJ:2109-12-01-24-5

Nedelišće, 16.04.2024.

Izbor jezika