POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO 
VIŠI REFERENT – KOMUNALNI REDAR

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
  1. SM84421

 2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja uputiti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj javni natječaj.

 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se javiti dana 08.07.2024. godine (ponedjeljak) u prostorije Općinske uprave Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće u 9,00 sati.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u definiranom terminu, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 4. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju biti obaviješteni o terminu intervjua.

 5. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


KLASA:100-01/24-01/04
URBROJ:2109-12-04-24-10
Nedelišće, 01.07.2024.

Izbor jezika