Općinska uprava

Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
 Maja Marčec, mag. oec.  040 389 940  maja.marcec@nedelisce.hr
Viša referentica financijsko računovodstvenih poslova 
 Rajka Srnec, pristup. oec.  040 389 941 rajka.srnec@nedelisce.hr 
   Viša referentica naplate potraživanja 
 Ljubica Topolnjak, pristup. oec.  040 389 942 ljubica.topolnjak@nedelisce.hr

Voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove
 Marko Koraj, struč.spec.admin.publ  040 389 943 marko.koraj@nedelisce.hr
Viši referent za javnu nabavu, fondove EU i opće poslove
 Ninoslav Bistrović, mag. oec.  040 389 949 nino.bistrovic@nedelisce.hr 
Administrativna referentica
Mirjana Perišić  040 821 107 mirjana.perisic@nedelisce.hr

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo
 Sanja Zorković, mag. ing. geoing.  040 389 945 sanja.zorkovic@nedelisce.hr
Stručna suradnica za pravne poslove    
 Dušanka Hlebec-Geček, pravnik  040 389 944 dusanka.hlebec-gecek@nedelisce.hr
Stručna suradnica za poslove komunalnih djelatnosti i gospodarstva   
 Marija Horvat, građ. tehn.  040 389 946 marija.horvat@nedelisce.hr 
Viši referent za komunalne poslove i gospodarstvo  
 Dragutin Pleh, ing. građ.  040 389 947 dragutin.pleh@nedelisce.hr 
Viši referent za komunalne poslove i gospodarstvo     
 Mirko Horvat, ing. geot.  040 389 948 mirko.horvat@nedelisce.hr 
Referentica za komunalne poslove i gospodarstvo  
 Milena Novak, građ. tehn.  040 389 947 milena.novak@nedelisce.hr 
Komunalni redar 
 Dražen Lacković, ing. građ. 095 906 0476 drazen.lackovic@nedelisce.hr 

© 2019 Općina Nedelišće