MJESNA SAMOUPRAVA OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA
  VMO Predsjednik Adresa Telefon Mobitel
1. ČREČAN Anđelka Horvat Črečan 110   091 944 0793
2. DUNJKOVEC Anđelko Kraljić Zrinskih 32 040 829 513 095 802 7053
3. GORNJI HRAŠĆAN Darko Vizinger Bana J. Jelačića 5   098 824 051
4. GORNJI KURŠANEC Tomica Kovač Bana Jelačića 26 040 897 054 091 529 2542
5. MACINEC Ivan Krištofić Školska 11 040 858 014 098 242 245
6. NEDELIŠĆE Nenad Marčec Trnavska 19a   095 900 6503
7. PARAG Radovan Balog Parag 108   095 529 7453
8. PRETETINEC Dijana Posedi Pretetinec 12 040 829 384 098 552 980
9. PUŠĆINE Zoran Dragutin Marciuš Čakovečka 139 040 895 071 091 115 0954
10. SLAKOVEC Dubravko Heđa Slakovec 51b 040 829 553 098 888 674
11. TRNOVEC Krešimir Logožar Trnovec 43a 040 858 504 098 185 8725
ADRESAR VIJEĆA MJESNIH ODBORA
  Črečan 43, Črečan, 40306 Macinec  vmo-crecan@nedelisce.hr
    Adresa Telefon Mobitel
1. Anđelka Horvat Črečan 110   091 944 0793
2. Perica Boj Črečan 66   099 798 5432
3. Radovan Horvat Črečan 126 040 858 368 098 170 5300
4. Radmila Kopačević Črečan 55a   098 902 6887
5. Nada Žerjav Črečan 39d   098 969 9403 
OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA OPĆINE NEDELIŠĆE

Na temelju članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01.) i članka 47.-60. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/01.), Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 11. sjednici, održanoj 25.9.2002. godine, donijelo je

OSNOVE PRAVILA
mjesnih odbora općine Nedelišće.

 

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Osnove pravila) utvrđuju se:

- način osnivanja mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- način konstituiranja mjesnih odbora,

- broj i naziv mjesnih odbora na području općine Nedelišće

- djelokrug rada mjesnih odbora,

- tijela mjesnih odbora i način njihovog rada,

- financiranje,

- kontrola zakonitosti rada mjesnih odbora,

- ostala pitanja.       

Članak 2.

Mjesne odbore osniva Općinsko vijeće na način utvrđene Statutom Općine Nedelišće.

Prijedlog za osnivanje mjesnih odbora mogu dati građani, njihove organizacije i udruženja, najmanje tri vijećnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće, Općinsko poglavarstvo i načelnik Općine.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 3.

Na području općine Nedelišće osnovano je 11 (jedanaest) mjesnih odbora.

To su: MO Črečan, MO Dunjkovec, MO Gornji Hrašćan, MO Gornji Kuršanec, MO Macinec, MO Nedelišće, MO Pretetinec, MO Pušćine, MO Slakovec, MO Trnovec i MO Rosmo naselje Trnovec.

Podurčja mjesnih odbora utvrđuju se unutar granica naselja, a ako se mjesni odbor osniva za dio naselja, točno granice utvrdit će se Prostornim planom Općine Nedelišće, odnosno detaljnim planovima uređenja pojedinih naselja.               

Članak 4.

Mjesni odbor ima pečat.

Pečat je okruglog oblika.

Uz gornji rub pečata ispisane su riječi „OPĆINA NEDELIŠĆE“, uz donji rub pečata naziv mjesnog odbora, a u sredini je grb Republike Hrvatske.

Članak 5.

U ostvarivanju zajedničkih interesa građana pojedini mjesni odbor može uspostaviti i održavati suradnju s drugim mjesnim odborima prvenstveno na području općine Nedelišće, a uz suglasnost Poglavarstva Općine Nedelišće i s mjesnim samoupravama na području Međimurske županije, Republike Hrvatske te susjednih država.

Članak 6.

Pojedini mjesni odbor može odrediti jedan dan u godini kao Dan mjesnog odbora.

U službenim prilikama, prigodom državnih praznika i blagdana, za Dan Općine Nedelišće te u posebnim svečanostima utvrđuje se obveza isticanja državnih, županijskih i općinskih obilježja (zastava i grb) na javnim mjestima, a posebno na javnim objektima.

Službena obilježja moraju se istaknuti i u prostorijama mjesnog odbora, kao i u prostorima održavanja pojedinih manifestacija od mjesnog, lokalnog, županijskog, državnog ili međunarodnog značaja.

II. DJELOKRUG RADA MJESNOG ODBORA
Članak 7.

U djelokrugu rada mjesnog odbora spadaju:

- skrb o poboljšanju uvjeta života i rada stanovnika mjesnog odbora,

- briga o uređenju područja naselja mjesnog odbora, kao i objekata i uređaja koji služe pojedinačnim i zajedničkim potrebama stanovnika MO,

- unapređivanje komunalnih i uslužnih djelatnosti,

- održavanje pojedinih dijelova komunalne infrastrukture i komunalnog reda, unapređivanje skrbi o djeci i mladeži, njihovom odgoju i obrazovanju te korištenju slobodnog vremena,

- briga o zaštiti čovjekova okoliša i unapređenje ekološke svijesti stanovnika MO,

- ukazivanje na potrebe socijalne skrbi i zaštite pojedinih stanovnika MO,

- iniciranje i udovoljavanje potreba stanovnika na području kulture, tehničke kulture, vatrogastva i sporta,

- briga i unapređenje javnog zdravlja stanovnika MO, iniciranje uređenja i gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture unutar područja MO ili zajedničke potrebe više mjesnih odbora,

- obavljanje drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom ili odlukama Općinskog vijeća ili Poglavarstva, a koje su od neposrednog značaja za život i rad stanovnika mjesnog odbora te su obuhvaćeni godišnjim programom rada MO.

Članak 8.

Mjesni odbor upravlja i vodi brigu o objektima, nekretninama, pokretninama i uređajima koji su u vlasništvu Općine Nedelišće, a koji su sukladno zakonskim odredbama, Statutom Općine Nedelišće ili odlukama Općinskog vijeća dati na korištenje mjesnom odboru.

Članak 9.

Mjesni odbor će provesti postupak izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od interesa za život i rad građana za koje to zatraži Općinsko vijeće ili mjesni odbor uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća i Poglavarstva.

III. TIJELA MJESNOG ODBORA I NAČIN NJIHOVOG RADA
Članak 10.

Tijela mjesnog odbora su:

- vijeće mjesnog odbora,

- predsjednik mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora radi lakšeg rada imenuje potpredsjednika i tajnika vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora
Članak 11.

Vijeće mjesnog odbora biraju na neposrednim izborima građani koji imaju biračko pravo, a žive na području naseljenog mjesta u kojem je osnovan mjesni odbor.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, kao i druga pitanja u vezi s izborom članova vijeća, utvrđuju se sukladno odredbama Statuta Općine Nedelišće i odgovarajućim zakonskim propisima.

Članak 12.

Vijeća mjesnih odbora imaju sljedeći broj članova:

 Črečan 5 članova
 Pretetinec 5 članova
 Slakovec  5 članova
 Trnovec  5 članova 
 Romsko naselje Trnovec    5 članova 
 Dunjkovec 7 članova 
 Gornji Kuršanec 7 članova 
 Macinec 7 članova 
 Pušćine  9 članova 
 Nedelišće 11 članova 

 

Članak 13.

Mandat članova vijeća mjesnih odbora traje 4 godine.

Funkcija članova vijeća mjesnog odbora je volonterska.

Članu vijeća mjesnog odbora mandat prestaje prije isteka redovitog mandata u slučajevima predviđenim člankom 7. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01.).

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u skladu s odgovarajućom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 14.

Vijeće mjesnog odbora:

-odnosi program rada i izvješće o radu kojim izvješćuje Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće o svom radu te o tome obavještava građane sa svog područja mjesnog odbora,

-donosi financijski plan, odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u općinskom proračunu, donosi godišnji obračun i podnosi izvješće Općinskom poglavarstvu i Općinskom vijeću.

-bira predsjednika, potpredsjednika i tajnika Vijeća,

-razmatra pitanja i predlaže rješenja koja neposredno i svakodnevno utječu na život i rad građana koji žive na području mjesnog odbora, a posebno glede uređivanja naselja, zaštite i skrbi djece, mladeži i starijih osoba te zadovoljavanje zdravstvenih, kulturnih, vjerskih i sportskih potreba građana,

-saziva mjesne zborove građana,

-predlaže mjere za unapređivanje života i rada građana tijelima nadležnim za njihovo rješavanje,

-predlaže općinskim tijelima plan manjih komunalnih akcija na svom području,

-inicira postupak izmjene područja mjesnog odbora,

-sudjeluje u organizaciji i provedbi civilne zaštite na svom području,

-obavlja i druge poslove koji su mu povjereni općinskim odlukama i drugim propisima.

Članak 15.

Programom rada utvrđuju se potrebe, aktivnosti i zadaci mjesnog odbora koji proizlaze iz djelokruga rada, kao i potreba građana i financijskih mogućnosti mjesnih odbora.

Program rada vijeća mjesnih odbora dostavlja se Općinskom poglavarstvu, radi dobivanja suglasnosti.

Program rada donosi se najkasnije do 1. listopada tekuće godine, za iduću godinu.

Članak 16.

Financijski plan donosi se usporedno s programom rada, u skladu sa smjernicama Općinskog poglavarstva.

Financijski plan sadrži na prihodovnoj strani predviđene izvore prihoda, a na troškovnoj strani predviđene rashode isključivo za namjene utvrđene programom.

Financijski plan dostavlja se Općinskom poglavarstvu zajedno s programom rada.

Izmjene i dopune programa rada i financijskog plana u tijeku godine donose se na način i po postupku utvrđenom prethodnim člankom i dostavljaju se na suglasnost Općinskom poglavarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Mjesni odbor koji ne dostavi program rada i financijski plan Općinskom poglavarstvu na način i u rokovima utvrđenim ovim Osnovama pravila, nema pravo na korištenje sredstava iz proračuna Općine, do izvršenja obveze.

Članak 17.

Vijeće mjesnog odbora dužno je podnijeti izvješće o radu Općinskom poglavarstvu, kao i izvješće o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu, najkasnije do kraja veljače tekuće godine.

Izvješće o izvršenju financijskog plana mora obavezno sadržavati početno i završno stanje svih prihoda, rashoda i objašnjenje za veća odstupanja.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora
Članak 18.

Vijeće mjesnog odbora ima predsjednik kojeg bira iz svojih redova na konstituirajućoj sjednici vijeća mjesnog odbora, a koja se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja službenih rezultata izbora za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 19.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća,

- surađuje s predsjednicima vijeća drugih mjesnih odbora, predsjednikom Općinskog vijeća, načelnikom Općine i Općinskim poglavarstvom,

- član je koordinacije predsjednika vijeća mjesnih odbora na čijem je čelu načelnik Općine,

- sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko poglavarstvo i Općinsko vijeće.

Članak 20.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora, odnosno načelniku Općine za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga koje Općina povjeri vijeću mjesnog odbora.

Članak 21.

Vijeće mjesnog odbora iz svojih redova bira potpredsjednika vijeća i tajnika.

Potpredsjednik vijeća u slučaju spriječenosti zamjenjuje predsjednika vijeća mjesnog odbora, a za svoj rad je odgovoran predsjedniku vijeća mjesnog odbora i vijeću mjesno odbora.

Tajnik vijeća priprema materijale za sjednice vijeća, vodi zapisnik o tijeku sjednice vijeća mjesnog odbora i brine o uređenosti službenih i drugih prostorija u kojima se održavaju sjednice vijeća ili drugih tijela. Tajnik je za svoj rad odgovoran vijeću mjesnog odbora, odnosno predsjedniku vijeća.

Način rada
Članak 22.

Sjednice vijeća mjesnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednice vijeća saziva predsjednik, odnosno potpredsjednik vijeća, a po potrebi to može činiti i jedna trećina članova vijeća mjesnog odbora.

Pozivi za sjednicu vijeća s dnevnim redom moraju se uputiti najmanje pet dana prije sjednice, a u slučaju hitnosti i u kraćem razdoblju ili se mogu sazvati usmenim putem. Na sjednice vijeća mogu se pozvati članovi Općinskog poglavarstva, načelnik i vijećnici Općinskog vijeća s područja mjesnog odbora, kao i predstavnici organizacija i udruženja građana, ustanova, tvrtki i drugih tijela, kada se raspravlja o pojedinim pitanjima o kojima je potrebno stručno mišljenje.

Članak 23.

Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih vijećnika.

Osim članova vijeća mjesnog odbora pravo na glasovanja na sjednicama nemaju drugi sudionici u radu sjednice.

Članak 24.

Tajnik vijeća, osim što vodi zapisnik o tijeku sjednice, priprema izvod iz zapisnika sa sjednice kojeg potpisuje predsjednik vijeća, te ga najkasnije u roku od 8 (osam) dana, od dana održavanja sjednice, upućuje na uvid predsjedniku Općinskog poglavarstva, odnosno Poglavarstvu.

Članak 25.

Izvod iz zapisnika sa sjednice vijeća mjesnog odbora mora obavezno sadržavati:

- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice,

- popis nazočnih i odsutnih vijećnika te drugih sudionika,

- dnevni red sjednice,

- zaključke sa sjednice,

- pečat i potpis tajnika (zapisničara) i predsjedavajućeg.

Članak 26.

Vijeće mjesnog odbora može osnovati stalna i povremena radna tijela kada se radi o pojedinim područjima i aktivnostima za koje je potrebno mišljenje stručnih osoba s područja mjesnog odbora te jedinice lokalne samouprave ili uprave.

Odlukom o osnivanju radnog tijela vijeće mjesnog odbora utvrđuje naziv tijela, broj članova, predsjednika radnog tijela, zadaće i rokove izvršenja postavljenih zadaća.

Stalna ili povremena tijela osnivaju se uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

Članak 27.

Vijeće mjesnog odbora može raditi rasprave o pojedinim potrebama i interesima građana sazvati mjesni zbor građana.

Područje za koje se saziva zbor građana utvrđuje vijeće mjesnog odbora.

Članak 28.

Stručne i administrativne te računovodstvene poslove za potrebe vijeća mjesnih odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće.

IV. FINANCIRANJE MJESNOG ODBORA
Članak 29.

Prihod mjesnog odbora je dio prihoda općinskog proračuna koji se ubire na području pojedinog mjesnog odbora kao:

- sredstva od općinskog poreza,

- sredstva od komunalne naknade,

- sredstva od prodaje objekata, pokretnina, uređaja i imovine,

- sredstva od komunalnog doprinosa,

- sredstva od zakupa objekata i zemljišta,

- sredstva naknade za jednokratno korištenje objekata, uređaja ili imovine,

- sredstva naknade za postavljanje štandova u posebnim prilikama,

- sredstva od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina,

- 10% poreza na dohodak – raspoređuje se mjesnim odborima proporcionalno broju stanovnika,

- 70% sredstava od prodaje gradilišta u pojedinom mjesnom odboru,

- ostali prihodi iz općinskog proračuna sukladno odgovarajućim odlukama Općinskog vijeća.

Članak 30.

Prihodi, kao i rashodi mjesnog odbora iskazuju se u općinskom proračunu u pozicijama za svaki pojedini mjesni odbor.

Sredstva se mogu utrošiti namjenski sukladno programu rada i financijskom planu vijeća mjesnog odbora za tekuću godinu.

Financijsku dokumentaciju mjesnog odbora potpisuju ovlaštene osobe Općine Nedelišće, te se mjesni odbor prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca izvještava i o visini i namjeni utrošenih sredstava.

Tijela mjesnog odbora nisu ovlaštena da bez suglasnosti općinskog načelnika ugovaraju usluge, izdaju narudžbenice te stvaraju bilo kakve ugovorne ili financijske obveze za Općinu Nedelišće, a radi potreba mjesnog odbora.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinsko poglavarstvo.

Općinskog poglavarstvo može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši zakon, Statut Općine Nedelišće, odluke općinskih tijela ili ne izvršava povjerene poslove.

Članak 32.

U slučaju da određena pitanja iz rada vijeća mjesnog odbora nisu regulirana ovim Osnovama pravila, shodno se primjenjuju Statut Općine Nedelišće, te važeće odluke Općinskog vijeća i Poglavarstva.

Članak 33.

Ove Osnove pravila mogu se sukladno zakonskim promjenama, prijedlozima vijeća mjesnih odbora i drugih nadležnih tijela po potrebi mijenjati i dopunjavati.

Članak 34.

Vijeća mjesnih odbora dužna su na temelju ovih Osnova pravila donijeti Pravila mjesnog odbora, u roku od 30 dana od dana usvajanja ovih Osnova pravila na Općinskom vijeću.

Članak 35.

Osnove pravila mjesnog odbora stupaju na snagu danom usvajanja na Općinskom vijeću.

Osnove pravila mjesnog odbora objavit će se na oglasnoj ploči Općine Nedelišće, na oglasnim pločama mjesnih odbora te u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
Klasa:021-05/01-02/02-788
Ur. broj:2109/12-01/02-02/788
Nedelišće, 9.10.2002.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08, 36/09) i članka 29. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Općine Nedelišće na 8. Sjednici, održanoj dana 13.05.2010. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA OPĆINE NEDELIŠĆE

Članak 1.

Općinsko vijeće općine Nedelišće na 11. Sjednici održanoj dana 25.09.2002. godine, donijelo je Osnove pravila mjesnih odbora Općine Nedelišće kojima je utvrđeni:

- način osnivanja mjesnih odbora kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- način konstituiranja mjesnih odbora,

- broj i naziv mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,

- djelokrug rada mjesnih odbora,

- tijela mjesnih odbora i način njihovog rada,

- financiranje,

- kontrola zakonitosti rada mjesnih odbora,

- ostala pitanja  

Članak 2.

Osnove pravila mjesnih odbora opisane u prethodnom članku dopunjuje se i mijenjaju na način da se:

  1.  – u drugom stavku, članka 2.,

- članku 5.,

- devetoj alineji, članka 7.,

- članku 9.,

- alineji prvoj i drugoj članka 14.,

- stavku drugom, članka 15.,

- stavku trećem, četvrtom i petom članka 16.,

- stavku prvom, članka 17.,

- četvrtoj alineji, 19. članka,

- trećem stavku, 22.članka,

- članku 24.,

- stavku trećem, 26. članka,

-prvom i drugom stavku 31. članka,

te u 32. članku riječi „Općinskog poglavarstva“ ili „Poglavarstvo“ mijenjaju u „Općinski načelnik“,

  1. u drugom stavku, članka 3. i članku 12. umjesto „MO Romsko naselja Trnovec“ dolazi napisano „Parag“,
  2. članak 12. mijenja se i glasi:

Vijeća mjesnih odbora imaju slijedeći broj članova:

Črečan    5 članova
Dunjkovec   5 članova
Gornji Hrašćan  5 članova
Gornji Kuršanec       5 članova
Macinec   5 članova
Nedelišće  9 članova
Parag  5 članova
Pretetinec  5 članova
Pušćine 7 članova
Slakovec  5 članova
Trnovec  5 članova

         

  1. u prvom stavku, 16. članka briše se „u skladu sa smjernicama Općinskog poglavarstva“,
  2. drugi stavak, 17. članka briše se,
  3. u članku 28. umjesto „Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće“ dolazi napisano „Upravni odjel za financije i proračun“,
  4. u prvom stavku, 30. članka umjesto riječi „u pozicijama“ dolazi napisano „analitički“

Članak 3.

Sve ostalo u Osnovama pravila mjesnih odbora opisanim u prvom članku ovih Izmjena i dopuna ostaje nepromijenjeno.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Osnove pravila mjesnih odbora stupaju na snagu osam dana nakon objave na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
Klasa:021-05/10-01/485
Ur. broj: 2109/12-01-10-485
Nedelišće, 13.05.2010.
Mjesni odbori
Mjesni odobri su tijela mjesne samouprave, i osnovani su Statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Izbori za izbor članova VMO

Izbor jezika