ARHIV - Objave

Plan deratizacije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

24.10.2018

Bioinstitut d.o.o. Čakovec, Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, provodi deratizaciju na području Općine Nedelišće, prema slijedećem rasporedu:

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2018./2019. godinu redovnim studentima na preddiplomskim…

23.10.2018

Obavještavamo studente s područja Općine Nedelišće da je Općina Nedelišće raspisala natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2018. / 2019. redovnim studentima na preddiplomskim, stručnim, integriranim i diplomskim studijima.  Zamolbe za dodjelu stipendija s dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti, na adresu: Općina...

Opširnije

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2018./2019. godinu redovitim studentima na preddiplomski…

19.10.2018

 Općina Nedelišće stipendira studente koji se školuju na javnim sveučilišnim i stručnim studijima, odnosno javnim preddiplomskim studijima i diplomskim studijima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, izuzevši sve vrste studija u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.Općina Nedelišće ne stipendira studente koji pohađaju bilo koju vrstu studija u sklopu privatnih učilišta.  Za akademsku godinu...

Opširnije

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu

17.10.2018

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih...

Opširnije

PRODAJA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE

11.05.2018

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općina Nedelišće oglašava   PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE NEDELIŠĆE     Prodaja nekretnina obavlja se putem javnog nadmetanja na licu mjesta,  22. 05. 2018. godine, u Pretetincu u 10 sati. Predmet prodaje je nekretnina u Pretetincu , namijenjena za proširenje gruntišta, a dio za proširenje dovrtnice  i to zk...

Opširnije

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEKRETNINA U GOSPODARSKOJ ZONI GORIČICA U NEDELIŠĆU PUTEM PRIKUPLJANJA P…

03.04.2018

KLASA: 944-01/18-01/03URBROJ: 2109/12-01-18-2Nedelišće, 30. 03.2018.   Temeljem članka 35., stavak 1. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni...

Opširnije

Odobrena financijska sredstva za financiranje programa/projekata organizacija civilnog društva

26.02.2018

Općina Nedelišće, po raspisanom Javnom pozivu za prijavu Programa/projekata organizacija civilnog društva za financiranje iz proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,  temeljem pristiglih prijava te provedene administrativne provjere te ocjenjivanja programa i projekata, objavljuje: Odluku o odobravanju financijskih sredstava za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu  

Opširnije

Poziv na pisano testiranje

06.10.2017

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA KLASA:100-01/17-01/07URBROJ:2109/12-03-17-4Nedelišće, 04.10.2017.   Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Komunalni radnik I (1 izvršitelj), objavljuje      P O Z...

Opširnije

Upute i obavijesti - Komunalni radnik I

29.09.2017

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NEDELIŠĆE   Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama, dana 22. rujna 2017., za radno mjesto:  Komunalni radnik I – 1...

Opširnije

Obavijest Međimurje Plina

25.07.2017

Operator plinskog distribucijskog sustava Međimurje-plin d.o.o. Čakovec će u razdoblju od 24.07.2017. do 23.10.2017. godine izvoditi radove na sanaciji uličnog niskotlačnog plinovoda i plinskih priključaka u Varaždinskoj ulici u Nedelišću. Sanacija plinskih priključaka podrazumijeva iskop i postavljanje nove polietilenske cijevi od uličnog plinovoda do mjerno regulacijskog seta (plinskog ormarića) na fasadi...

Opširnije

Obavijest o sprječavanju širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Općine Nede…

04.07.2017

Na području Općine Nedelišće više godina provode se mjere i aktivnosti usmjerene na uništavanje ambrozije prije cvatnje. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN 72/07), te Odluke o sprječavanju i širenju...

Opširnije

OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE

09.06.2017

Člankom 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i Općina Nedelišće dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Od 01. 01. 2018. godine uvodi se porez na nekretnine te se ukida...

Opširnije

Upute kandidatima - Viši referent za stambeno komunalne poslove

27.03.2017

KLASA:100-01/17-01/05 URBROJ:2109/12-03-17-2 Nedelišće 24.03.2017.     Temeljem čl. 19. st. 6 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a vezano uz oglas objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijem u službu Višeg referenta za stambeno komunalne poslove, objavljujemo opis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne...

Opširnije

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

27.03.2017

KLASA:100-01/17-01/05 URBROJ:2109/12-03-17-1 Nedelišće, 23.03.2017.     Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisuje   O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme     Viši referent za...

Opširnije

Upute i obavijesti - komunalni radnik II (radnik na groblju)

31.01.2017

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Oglas koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, dana 30. siječnja 2017., za radno mjesto:   Komunalni radnik II (radnik na groblju) –...

Opširnije

Upute i obavijesti - komunalni radnik II

31.01.2017

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Oglas koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje dana 30. siječnja 2017., za radno mjesto:   Komunalni radnik II – 1 izvršitelj na...

Opširnije

Oglas za prijam namještenika na rad na određeno vrijeme

31.01.2017

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA NEDELIŠĆE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:100-01/17-01/02 URBROJ: 2109/12-03-17-1 Nedelišće, 30. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 29., a u skladu s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, objavljuje OGLAS za prijam namještenika na...

Opširnije

Oglas za prijam namještenika na rad na određeno vrijeme

31.01.2017

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA NEDELIŠĆE JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:100-01/17-01/01 URBROJ:2109/12-03-17-1 Nedelišće, 30. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 29., a u skladu s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), vršiteljica dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, objavljuje   OGLAS za prijam namještenika na rad...

Opširnije

Izvješće o Javnoj raspravi I. ID Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Općine Nedelišće - Is…

09.03.2016

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke o izradi I. ID Urbanističkog plana uređenja dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca (Službeni glasnik Međimurske županije ) te objavljene javne rasprave o izradi I. ID Urbanističkog plana uređenja dijela "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno...

Opširnije

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. ID URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA GOSPODARSKE ZONE OPĆINE NEDELI…

11.02.2016

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2109/12-01-16-13 od 05.02.2016., objavljuje se: JAVNA RASPRAVA o prijedlogu l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ,,Gospodarske zone Općine Nedelišće" - lstočno od Macinca (Službeni glasnik Međimurske županijebr.6/07)  

Opširnije
Pin It
© 2018 Općina Nedelišće