Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 14. prosinca 2017. godine, održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

Aktualni sat

Sjednica Vijeća započela je aktualnim satom.

Vijećnica Darinka Pergar rekla je da na županijskoj cesti broj 2019 na relaciji Črečan-Macinec-Gornji Hrašćan vjerojatno s razlogom nema iscrtane linije po sredini kolnika ali kako je potrebno da se cesta označi na odgovarajući način jer na njoj postoji pružni prijelaz bez branika. Zamolila je načelnika da se Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije uputi prijedlog za poduzimanje odgovarajućih radnji kako bi se cesta kvalitetno označila.

Vijećnik Franjo Cimerman načelniku je postavio pitanje vezano uz Gospodarsku zonu Goričica u Nedelišću. Konstatirao je kako je uoči izbora u toj gospodarskoj zoni između Nedelišća i Pušćina bilo vrlo živo, radilo se sa strojevima i bagerima ali nakon što su izbori završili sve je već isti tjedan stalo i od onda je zona prazna i ništa se ne događa. Interesira ga je li otvaranje te gospodarske zone bio samo predizborni trik ili postoje konkretne naznake da bi se tamo nešto moglo graditi.

Vijećnica Dijana Posavec upitala je načelnika je li utvrđeno koja vrsta poduzetnika je pogodna te koja vrsta djelatnosti se može obavljati u Gospodarskoj zoni Goričica s obzirom na blizinu vodocrpilišta i koju vrstu djelatnosti će obavljati poduzetnici kojima su već prodane parcele.

Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje načelniku vezano uz zaduženja za komunalnu naknadu.  Rekao je kako postoji velik broj praznih kuća u kojima nitko ne živi, a samo je u njegovoj ulici 21 takva kuća. Dodao je kako je u Proračunu za 2018. godinu predviđeno 1.912.000,00 kuna koje će se utrošiti za komunalnu infrastrukturu, a može se prikupiti samo oko 1,5 milijuna kuna pa ispada da će Općina sufinancirati oko 400.000,00 kuna. Stoga je pitao moraju li vlasnici tih kuća koje su prazne plaćati komunalnu naknadu.

Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania je, vezano uz obilježavanje županijske ceste Črečan-Macinec-Gornji Hrašćan, odgovorio da je Općina Nedelišće već ranije uputila takav prijedlog ali da bi cesta trebala biti širine od najmanje 5,5 metara kako bi se mogla iscrtati linija po sredini. Rekao je da će uputiti zahtjev prema Županijskoj upravi za ceste da se barem obostrano postave stupići u svrhu povećanja sigurnosti prometa na toj cesti, te će na idućoj sjednici Općinskog vijeća upoznati vijećnike s dobivenim odgovorom.

Vezano uz uređenje Gospodarske zone Goričica u Nedelišću, načelnik Dania odgovorio je kako su krajem 2017. godine izvedeni zadnji radovi koji se odnose na plinofikaciju i ona sada ima kompletnu energetsku infrastrukturu, te da je još potrebno izvesti prometnice s oborinskom odvodnjom i rasvjetu. Rekao je kako su krajem 2016. godine prodane dvije parcele i da je poduzetnik koji ih je kupio došao u manje probleme, koje je u međuvremenu riješio, te se nada da će u gradnju krenuti u 2018. godini. Dodao je kako je prije tjedan dana prodana još jedna parcela ozbiljnom poduzetniku koji će u gradnju krenuti isto tijekom 2018. godine, a postoje još dva vrlo zainteresirana poduzetnika koji su blizu kupnje parcela i izgradnje, te je zaključio da je svima u interesu da se počinje što prije graditi kako bi se osigurala nova radna mjesta.

Što se tiče djelatnosti koje se mogu obavljati u ovoj zoni, načelnik je vijećnici odgovorio da su već odbijena dva pisma namjere iz razloga jer poduzetnici obavljaju djelatnosti koje nisu prikladne za lokaciju i svrhu zone. Prihvaćene su ponude tvrtke koja se bavi proizvodnjom bankomata, plastificiranjem i sličnim poslovima te tvrtke koja se bavi proizvodnjom i rekonstrukcijom strojeva.

Što se tiče obveze plaćanja komunalne naknade, načelnik Dania odgovorio je vijećniku da je Zakonom o komunalnom gospodarstvu regulirano da sve kuće u kojima se može stanovati moraju plaćati komunalnu naknadu, bez obzira živi li netko u njima ili ne. Oslobađanje plaćanja komunalne naknade moguće je samo za one kuće koje su ruševne i u kojima se ne može živjeti, rekao je općinski načelnik.

Prisegnula nova vijećnica

Zbog smrti vijećnika Marjana Marciuša iz Pušćina na sjednici je temeljem zakonskih odredbi prihvaćena Odluka o utvrđivanju prestanka mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća, i to Štefanije Oreški iz Macinca. Kako je pokojni Marjan Marciuš bio i predsjednik Mandatne komisije te član Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata  prihvaćene su i odluke o njegovom razrješenju na tim dužnostima, te je odlukama Vijeća istovremeno za predsjednicu Mandatne komisije i članice spomenutog Odbora imenovana nova vijećnica Štefanija Oreški.

Druge izmjene i dopune općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu. Planirani proračun u iznosu od 44.487.100,00 kuna smanjuje se u sveukupnim prihodima i ukupnim izdacima za 16.811.500,00 kuna na iznos od 27.675.600,00 kuna. Razlozi drugih izmjena i dopuna Proračuna su: izostanak kapitalnih pomoći Ministarstva poljoprivrede po natječaju za Mjeru 7 gdje još nisu objavljeni rezultati, zatim pomoći od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta gdje također još nisu objavljeni rezultati za projekt opremanja Gospodarske zone Goričica prijavljen na natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture", te prebacivanje ugovorenih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 615.000,00 kuna za Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće u 2018. godinu jer će provedba započeti krajem ove godine. Ostala predložena smanjenja i povećanja unutar proračuna, odnosno korekcije i usklađivanje, predložena su na temelju ostvarenja rashoda za prvih jedanaest mjeseci te procjene rashoda do kraja godine.

Izmjene Plana razvojnih programa

Na sjednici je prihvaćena Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Planom su obuhvaćeni razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma, zatim komunalna infrastruktura, planiranje i uređenje prostora, razvoj društvenih djelatnosti, integracija Roma u društvo, zaštita okoliša, te obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost. Uz sredstva planirana za 2017. godinu Planom su predviđena sredstva za 2018. i 2019. godinu.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici su prihvaćene odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi smanjuju se sa 695.000 kuna na 570.000 kuna, dok se sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 2.911.100 kuna smanjuju na iznos od 2.441.100 kuna.

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom drugom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu, vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2017. godini, umjesto ranijih 13.758.000 kuna, sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 6.564.000 kuna. Od toga je za javne površine 494.000 kuna, nerazvrstane ceste 5.603.000 kuna, groblja 440.000 kuna, javnu rasvjetu 17.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 10.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 2.078.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.523.000 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 228.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 185.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 422.500 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 270.000 kuna te javnu rasvjetu 417.500 kuna.

Proračun Općine Nedelišće za 2018. godinu

Vijećnici su usvojili i prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Proračunom za iduću godinu planirani su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 42.269.000 kuna. Najveći dio planiranih prihoda je od prijavljenih natječaja i onih na koje će se tek prijaviti, i to u iznosu od 16.268.000 kuna. Prioriteti financiranja u 2018. godini utvrđeni su temeljem zakonskih odredbi za financiranje pojedinih djelatnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, strateških dugoročnih ciljeva i prioriteta utvrđenih Strateškim planom gospodarskog razvoja Općine te prijedloga građana iskazanih putem mjesnih odbora i udruga civilnog društva.

Projekcijama za 2019. godinu Proračun Općine Nedelišće planiran je u iznosu od 33.591.000 kuna, a za 2020. godinu u iznosu od 29.257.000 kuna. Ujedno je usvojena i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu.

Plan razvojnih programa

Na sjednici je prihvaćen Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje od 2018. do 2020. godine. I ovim su Planom obuhvaćeni razvoj poduzetništva, poljoprivrede i turizma, zatim komunalna infrastruktura, planiranje i uređenje prostora, razvoj društvenih djelatnosti, integracija Roma u društvo, zaštita okoliša, te obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost za što su u 2018. godini predviđena sredstva od 22.727.000 kuna.

Programi javnih potreba u kulturi i sportu 

Na sjednici su prihvaćeni Program javnih potreba u kulturi i Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu sukladno usvojenom proračunu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi planirana su u ukupnom iznosu od 1.877.000 kuna, a sredstva Programa javnih potreba u sportu u iznosu od 3.506.000 kuna.

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno prihvaćenom Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2018. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 15.725.000 kuna. Od toga je za javne površine 8.625.000 kuna, za nerazvrstane ceste 6.225.000 kuna, groblja 385.000 kuna, javnu rasvjetu 480.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 10.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini za sva naselja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.912.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 229.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 260.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 410.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 548.000 kuna te javne rasvjete 465.000 kuna.

Socijalni program za 2018. godinu

Na sjednici je usvojen i Socijalni program Općine Nedelišće za 2018. godinu. Kako je kao oblik pomoći uvrštena božićnica koju Općina Nedelišće svake godine dodjeljuje osobama starijim od 75 godina, za sedam kategorija korisnika, utvrđenih Programom, sada je predviđeno deset oblika socijalne pomoći za što se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 632.000 kuna što je povećanje u odnosu na 2017. godinu kada su ta sredstva iznosila 544.000 kuna.

Poslovi čišćenja snijega

Vijećnici su prihvatili Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama u naseljima Općine Nedelišće. Ovi su poslovi u zimskoj sezoni 2017/2018. godine povjereni Autoprijevozniku Vladimiru Marciušu iz Nedelišća, tvrtki Usluge građevinskom mehanizacijom Goricaj iz Nedelišća, tvrtki MM usluge u poljoprivredi iz Pretetinca, tvrtki Usluge građevinskom mehanizacijom "Dovečer" iz Dunjkovca te tvrtki Štefulj-MS d.o.o. iz Dunjkovca.

Ukidanje statusa javnog dobra

Na sjednici je prihvaćena i Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće. Radi se o nekretninama koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Parag na koje Općina nema pristup s javne površine. Na nekretninama je izgrađena stambena građevina za koju je ishođeno Rješenje za nezakonito izgrađenu građevinu. Prvotno je bilo planirano uređenje uličnog koridora ali je kasnije izmjenama i dopunama DPU naselja Parag omogućeno ukidanje dijelova uličnih koridora upravo radi legalizacije nezakonito izgrađenih građevina.

Program rada Savjeta mladih

Vijećnici su prihvatili i Odluku o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu. Program rada kroz četiri programska područja obuhvaća obrazovanje i socijalnu politiku, zapošljavanje i poduzetništvo mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, te zdravlje, sport i kulturu. Osnovnim smjernicama djelovanja utvrđeno je kako pri integraciji mladih i u povećanju uloge mladih u procesima odlučivanja imaju i udruge mladih koje bi u sklopu Savjeta mladih i zajedničkoj koordinaciji radile na objedinjavanju ideja s ciljem boljitka za mlade na području općine. Udrugama mladih općenito se smatraju one udruge čije je članstvo većim dijelom mlađe od 30 godina, a udrugama za mlade one udruge kojima su ciljevi osnivanja ili značajni dio programa rada usmjereni na programe i projekte za mlađe od 30 godina. Kao opći cilj u Programu rada je navedeno aktivno uključivanje mladih u javni život i procese odlučivanja, društvenu integraciju mladih i povećanje sadržaja kulturnog, sportskog i obrazovnog karaktera.

Zaštita i spašavanje u Općini Nedelišće

Vijećnici su usvojili Analizu Stanja sustava civilne zaštite u Općini Nedelišće za 2017. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Nedelišće za 2018. godinu, zatim druge izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće te Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

Sukladno zakonskim odredbama, Analizom se utvrđuje stanje sustava civilne zaštite, odnosno cjelokupnog sustava organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Općina Nedelišće je ukupno gledajući poduzela planirane i potrebne aktivnosti, te uložila dodatna sredstva za razvoj sustava civilne zaštite na svom području zbog čega se može zaključiti da je sustav zaštite i spašavanja na području Općine bio zadovoljavajući, dok 2017. ovdje nije bilo katastrofa niti velikih nesreća.

Temeljem Analize, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, utvrđenima novom procjenom rizika od velikih nesreća, utvrđen je i Plan razvoja sustava civilne zaštite s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite koje se odnose na vatrogasne postrojbe i zapovjedništava, stožer civilne zaštite, pravne osobe i udruge od značaja za civilnu zaštitu.

Druge izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće odnose se na upravljačku strukturu Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

U cilju unapređenja zaštite od požara tijekom 2018. godine Provedbenim planom utvrđena je potreba provođenja organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru koje se odnose na vatrogasne postrojbe, normativni ustroj zaštite od požara, opremanje vatrogasnom opremom i tehnikom, donošenje prostorno-planske dokumentacije s planiranjem kontinuiranih mjera zaštite od požara, te aktivnosti vezane uz zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

Ujedno je prihvaćena i Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području općine Nedelišće čija je svrha uređenje sveobuhvatnog pristupa tijekom procesa procjenjivanja rizika kako bi se ublažile njihove posljedice po zdravlje i živote ljudi, materijalna i kulturna dobra i okoliš.

2018. – Godina vrste Jelenak

Na sjednici je prihvaćena Odluka o proglašenju 2018. – Godinom vrste Jelenak. Radi se o karizmatičnoj i prepoznatljivoj, ali ipak nedovoljno poznatoj vrsti koja u velikoj populaciji obitava na području općine Nedelišće. Životno je usko vezan za listopadna šumska staništa, pripada saproksilnim kukcima, odnosno kukcima koji se hrane stablima u stadiju raspadanja. Održive populacije jelenka su indikator zdravih hrastovih šuma u kojima ima dovoljno trulih debala kojima se hrane ličinke jelenka, odnosno dovoljan broj zdravih stabala hrastova čijim se sokovima hrane odrasle jedinke jelenka. Općina Nedelišće će aktivnosti povodom Godine vrste Jelenak provesti u suradnji s Međimurskom prirodom – Javnom ustanovom za zaštitu prirode.

Raspoređivanje sredstava za političke stranke

Vijećnici su prihvatili i Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini. Za svakog vijećnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće utvrđuje se iznos od 1.000,00 kuna srazmjerno broju vijećnika pojedine stranke u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća, te se Proračunom Općine Nedelišće za 2018. godinu u tu svrhu osigurava 18.000,00 kuna.

Božićno-novogodišnje čestitanje

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice i donošenja prvog proračuna u ovom novom sastavu Vijeća, predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na suradnji i radu u sjednicama i tijelima Vijeća, te njima, djelatnicima općinske uprave i stanovnicima svih jedanaest naselja Općine Nedelišće uputili riječi čestitke i dobrih želja u prigodi Božića i Nove 2018. godine. Čestitkama su se pridružili i predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće